Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Formy wsparcia

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, identyfikacja potrzeb Uczestnika

  Identyfikacja potrzeb Uczestnika ( średnio 6h/os)- Każdy UP będzie miał przygotowane przez doradcę zaw. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA zgodnie ze standardami określonymi w ust.o promo. zatrudnienia. Udzielane wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb UP, wynikający z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia ,zdolności i przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu oraz z potrzeb lokalnego rynku pracy. Każdy cel zawodowy będzie zgodny z:

  • indywidualnym profilem zawodowym UP (kwalifikacje,umiejętności,zdolności,zainteresowania zawod.)
  • istnieniem odp. zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy
  • możliwościami psychofizycznymi UP z uwzględeniem stanu zdrowia

  Cel określony w IPD będzie monitorowany i aktualizowany zgodnie z bieżącą sytuacją społ.-zawo. UP przez dor.zaw. w ramach poradnictwa zawodowego.

  Praca nad IPD będzie prowadzona przy aktywnym współudziale UP i tak, aby przygot. dokument był "własny i zaakceptowany”-potwierdzony podpisem UP.Na podstawie IPD każdy z UP będzieobjęty odpowiednią formą wsparcia–szkoleniem i stażem zawodowym

  Indywidualne poradnictwo zawodowe (średnio 12h/os) - Z uwagi na stwierdzone bariery uczestników (w tym barierę mentalną) każdy UP zostanie objęty indywidualnym poradnictwem zawodowym Cel doradztwa:

  • zwiększenie umiejętności obiektywnej oceny sytuacji w której znajduje się bezrobotny,
  • wyzwalanie aktywności i inicjatywy,
  • towarzyszenie i udzielanie wsparcia w procesie zmiany
  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

  Tematyka doradztwa:

  problemy psychospołeczne uczestników, poznanie siebie w odniesieniu do stanowiska pracy, stymulowanie rozwoju osobowości i motywacji do zmiany swojego położenia zawodowego.

 2. Pośrednictwo pracy - (średni 10h/os)

  Jego celem jest pomoc UP w znalezieniu zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami UP, w tym przedstawienie mu ofert pracy oraz indywidualne przygotowanie do aplikowania o pracę. Będzie ono miało charakter kompleksowy i indywidualny. Na każdym etapie realizacji IPD uczestnik będzie mieć dostęp do usługi pośrednika pracy Oprócz działań podejmowanych przez pośrednika, uczestnikowi zostaną wyznaczone samodzielne zadania do wyk. I będą one weryfikowane.

 3. Grupowe Warsztaty Aktywizacji Zawodowej

  W ramach GWAZ animator będzie organizował zajęcia prowadzone metodą warsztatową. Uczestnicy będą mogli: poznać procesy i tendencje zachodzące na rynku pracy, poznać swoje mocne strony; przygotować się do autoprezentacji; nabyć umiejętność prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych; nawiązywać kontakty pomocne w zatrudnieniu. Tematyka obejmuje: aktywne metody poszukiwania pracy(8h), przygotowywanie dokumentów rekrutacyjnych(8h), autoprezentację(8h), zasady efektywnej komunikacji(8h), asertywność (4h), zagadnienia związane z podniesieniem samooceny (4h). Na zakończenie przeprowadzony zostanie test wiedzy na temat rynku pracy.

 4. Szkolenia zawodowe

  Każde szkolenie będzie dostosowane do potrzeb konkretnego Pracodawcy, który zaoferuje zatrudnienie Uczestnikom po zakończeniu udziału w Projekcie. Tematyka szkolenia będzie wypadkową analizy kompetencji i predyspozycji Uczestnika (na podstawie IPD) oraz popytu na pracowników (o konkretnych umiejętnościach) zgłaszanego przez danych Pracodawców.

  Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Każde szkolenie będzie kończyło się egzaminem i po jego pozytywnym zaliczeniu wydaniem stosownego certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe (w tym uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu).

 5. Staże zawodowe

  Uczestnicy Projektu kierowani są na 6 miesięczny staż zawodowy. Staż zawodowy jest formą wsparcia, która umożliwi Uczestnikom Projektu zdobycie nowych praktycznych umiejętności zawodowych w oparciu o szkolenia zawodowe przeprowadzone w ramach Projektu. Odbyty staż zawodowy zwiększa szansę na podjęcie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego Uczestnik Projektu odbywa staż zawodowy, jak również u innych Pracodawców. Staż będzie odbywał się zgodnie z zaleceniami Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży. Staż ma na celu uzyskanie przez Uczestnika Projektu nowych praktycznych umiejętności, nabycie doświadczenia zawodowego oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia.