Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

O projekcie

Nr projektu: RPPK.07.01.00-18-0174/18

Wartość Projektu wynosi: 1 964 231,28 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 807 092,28 zł

Okres realizacji Projektu: 01.08.2018-31.03.2020

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 84 uczestników projektu zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r.

FORMY WSPARCIA

  • Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  • Grupowe Warsztaty Aktywizacji Zawodowej
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY

Osoby z obszaru województwa podkarpackiego, które zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  • są w wieku 29+ (od dnia 30 urodzin),
  • są bezrobotne (zarejestrowana bądź nie w PUP),
  • posiadają niskie kwalifikacje zawodowe
  • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
  • ukończyły 50 lat