Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu Samodzielni na start praca ma charakter ciągły i przeprowadzona będzie w kilku turach. Terminy naborów do Projektu będą na bieżąco umieszczane w zakładce Aktualności.

W przypadku niezebrania pełnych grup szkoleniowych w/w terminie Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu rekrutacji, jak również zmianę tego okresu.

 1. ETAPY REKRUTACJI

  Złożenie dokumentów rekrutacyjnych w okresie trwania rekrutacji:
  (do pobrania: Dokumenty)

  1. Formularz zgłoszeniowy do Projektu. Formularz należy przygotować w formie:
   • elektronicznej – formularz wypełniony w formie elektronicznej należy wysłać za pośrednictwem strony internetowej, następnie zostanie on wydrukowany i załączony do dokumentacji Projektowej,
   lub
   • papierowej – formularz należy wypełnić odręcznie, czytelnym pismem i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem Kandydatki do Projektu w Biurze Projektu
  2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  4. Oświadczenie zbiorcze
  5. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy)

  UWAGA: Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

 2. Ocena złożonych dokumentów rekrutacyjnych

  • I Etap - Weryfikacja formalna dokumentów
  • II Etap drugi - weryfikacja merytoryczna
  • III Etap trzeci – ogłoszenie wyników rekrutacji